Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka-ratownika OSP

W dniach od 17 lutego do 10 lipca br., w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe strażaka-ratownika OSP. Zgodnie z wymogami „Systemu szkolenia strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” szkolenie przygotowuje strażaka do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Do szkolenia przystąpiło 40 druhów z jednostek OSP powiatu radzyńskiego. Szkolenie ukończyło 33 strażaków z OSP – 11 strażaków z OSP KSRG, 22 spoza KSRG.

Szkolenie podzielone było na 3 etapy tj.:

  1. Etap I – część zagadnień teoretycznych realizowana była z wykorzystaniem metody nauczania na odległość tj. internetowa platforma edukacyjna, zakończony egzaminem ze znajomości zagadnień zawartych w programie szkolenia.
  2. Etap II – zaliczenie testu w komorze dymowej na Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.
  3. Etap III – cześć praktyczna realizowana przez funkcjonariuszy tut. komendy gdzie słuchacze zapoznawali się ze sprzętem specjalistycznym będącym na wyposażeniu pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniami praktycznymi realizowanymi pod nadzorem kadry dydaktycznej tut. Komendy. Etap III zakończony został egzaminem praktycznym w obecności Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar podziękował uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu i wyraził przekonanie, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia przyczynią się prowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych na terenie powiatu radzyńskiego.

Serdecznie gratulujemy druhom ukończenia szkolenia, jednocześnie zachęcamy do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Tekst: mł. bryg. Ryszard Chwalczuk