DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kppspradzyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Radzyniu Podlaskim w portalu kppspradzyn.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2021 r.

Data aktualizacji: 27.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • nie posiadają wszystkich opisów alternatywnych, które są na bieżąco uzupełniane,
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.03.2021 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Naczelnik Wydziału Kadrowo-Logistycznego mł. kpt. Przemysław Bednarczyk, adres poczty elektronicznej p.bednarczyk@kppspradzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 352 77 54. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek komendy usytuowany jest przy ul. Pomiarowej 1 w Radzyniu Podlaskim, gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych zamykana szlabanem. Przy bramie wjazdowej znajduje się videodomofon, z którego można się połączyć bezpośrednio ze stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Główne wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do  budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje od strony
ul. Lendzinek II, do którego prowadzi utwardzony chodnik bez przeszkód i stopni. Drzwi otwierają się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Przy tym wejściu znajdują się również oznaczone dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych wraz z umiejscowionym pionowym znakiem wskazującym 2 miejsca.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim jest możliwość skorzystania w formie zdalnego dostępu online z usług tłumacza języka migowego.

W tym celu należy wypełnić wniosek o zapewnienie tłumacza migowego, uzupełnić dane kontaktowe, wskazać metodę komunikowania się, napisać czego dotyczy sprawa oraz podać termin wizyty w urzędzie nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia wpływu wniosku do urzędu.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo do obsługi osób niewidomych i słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na stronie internetowej znajduje się elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo, tekst łatwy do czytania oraz nagranie w polskim języku migowym o zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zostanie zapewniona komunikacja z odpowiednim pracownikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

Dostępność cyfrowa

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim pod adresem kppspradzyn.pl można poprzez najechanie kursorem na dowolne zdjęcie oczytać jego opis.

Dodatkowo na stronie internetowej komendy w prawym górnym rogu znajduje się ikona osoby niepełnosprawnej po wciśnięciu której rozwija się pasek „ułatwienia dostępu” ułatwiający odczytywanie tekstu strony.

Skip to content