KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim (21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1, tel. 83 352-77-50, fax. 83 352-73-44, e-mail: kp_radzyn@straz.lublin.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim wyznaczony został, decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin,  ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 220, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

 

Szanowni Państwo

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Klauzula ta stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1, tel. 83 352 77 50, e – mail: kp_radzyn@straz.lublin.pl.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem korespondencyjnym: (ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski), lub adresem e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony nieruchomości oraz zlokalizowanych na niej obiektów publicznych i ruchomego mienia publicznego, którym zarządza Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana wizerunku w ramach tego systemu jest Art. 6 ust.1 lit.e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) w związku z Art.5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Każdorazowe zabezpieczenie zapisów zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 6 dni, a jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, to  termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO. Szczegółowe zasady korzystania z tych uprawnień są przedstawione w „Procedurze realizacji praw osób, których dane dotyczą”, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wejścia na teren nieruchomości przy ul. Pomiarowej 1 w Radzyniu Podlaskim.

Skip to content