Zgłoś próbną ewakuację

17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mówi o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
„W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania
z obiektu przez nowych użytkowników” co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Zgodnie z § 17 ust. 4 cytowanego rozporządzenia „właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem”.
W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób
o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, domy pomocy społecznej, żłobki i przedszkola, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji
i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu ćwiczeń sprawdzających organizację i warunki ewakuacji

Protokół z przeprowadzenia próbnej ewakuacji

Skip to content