ZEiR

Akcja „Szczepimy się z OSP Radzyń Podlaski”

Ochotnicza Straż Pożarna  w Radzyniu Podlaskim oraz Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Radzyniu Podlaskim włączyli się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.
W dniu  15 września 2021r. w ramach akcji promowania szczepień, na terenie Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim zostało zaszczepionych jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson
58 osób. Szczepienia prowadziła służba medyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.
Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz Zarząd ZEiRP RP w Radzyniu Podlaskim składają serdeczne podziękowanie Panu  Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Witoldowi Grajcarowi za pomoc w organizacji punktu szczepień w Radzyniu Podlaskim.

 

Opracował: Marian Protaś

Zdjęcia: Mieczysław Kwasowiec

Zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim

Walne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Radzyniu Podlaskim odbyło się 8 sierpnia 2021 roku. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Mieczysław Kwasowiec, który powitał Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witolda Grajcara oraz wszystkich zebranych.  Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych kolegów w osobach: kol. Piotr Domański – członek koła, kol Jerzy Domański – sekretarz koła, kol. Paweł Dworak – Wiceprezes ZW ZWiRP RP w Lublinie oraz Adam Leśko – kolegę niezrzeszonego. Następnie wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącego zebrania kol. Mieczysława Kwasowca, natomiast protokolantem został kol. Tadeusz Marczuk. Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie dla kol. Tadeusz Marczuka odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożanictwa RP” oraz listów gratulacyjnych z okazji wysługi lat, tj. dla 65-latków: Marian Protaś, Tadeusz Marczuk, Witold Korulczyk oraz 60-latka kol. Mrosław Cieślak. Sprawozdanie z działalności Kola za rok 2020  przedstawił Prezes, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Koła Marian Protaś, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Marczuk, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2021 rok.

W trakcie zebrania dokonano zmian w składzie Zarządu Koła. W miejsce zmarłego sekretarza Jerzgo Domańskiego wybrano kol. Andrzeja Gątarczyka, w miejsce ustępującego skarbnika Mariana Protasia wybrano kol. Bożenę Książek. Kol. Marian Protaś został członkem Zarządu do wyborów w 2022 roku, który otrzymał zadanie przygotowanie do pełnienia funkcji nowego skretarza. W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSPw Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar, który w swym wystąpieniu podziękował członkom Koła w Radzyniu Podlaskim za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za dobrą współpracę Związku z Komendą Powiatową PSP.

Na zakończenie kol. Prezes podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim kolegom za zaangażowanie w pracy Związku. Po zakończeniu zebraniu zebrania, uczestnicy udali się na uroczysty obiad oraz wspomnienia z okresu służby.

Opracowali: Marian Protaś, Mieczysław Kwasowiec

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
Koła w Radzyniu Podlaskim.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 27 stycznia 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Mieczysław Kwasowiec – Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Naszego Koła Jerzy Domański i Stanisław Bekulard otrzymali Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, a kolegom Sak Marian, Domański Piotr i Jastrzębski Krzysztof wręczono dyplomy dla jubilatów z okazji urodzin.

Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015 – 2018 przedstawił kol. Mieczysław Kwasowiec, finansowe kol. Skarbnik – Marian Protaś natomiast Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Jastrzębski, wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium udzielono jednogłośnie. Zarząd Koła pozostał bez zmian.

Wynikłe z dyskusji ustalenia wprowadzono do planu pracy na rok 2019 oraz 2019 – 2022. Podsumowania zebrania dokonał kol. Prezes, który zaprosił na wspólny obiad.

Opracował: Jerzy Domański
Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec
W załączeniu zdjęcia z zebrania z dnia 27 stycznia 2019 r.


 

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie

Zarząd Koła ZEiRP RP w Radzyniu Podlaskim, woj. lubelskie w dniach 14-15.09.2018 r. był organizatorem i gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie z udziałem WKR i Prezesów Kół terenowych. Miejscem obrad była świetlica Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podl.

Na posiedzenie przybyli zaproszeni goście w osobach: Starosta Radzyński – Lucjan Kotwica, Burmistrz Radzynia Podlaskim – Jerzy Rębek, Komendant Powiatowy PSP – st. bryg. Franciszek Filipiuk. Po powitaniach przez Prezesa Radzyńskiego Koła kol. Mieczysława Kwasowca oraz Prezesa ZW ZEiRP Stanisława Marka, gospodarze zapoznali nas z organizacją, charakterystyką, problemami i realizacją zadań, reprezentowanych samorządów oraz zagadnieniami ochrony ppoż. PSP w Radzyniu Podlaskim. Prezes ZW Stanisław Marek i Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Franciszek Filipczuk wręczyli listy gratulacyjne Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa ZW ZEiEP RP Jubilatom”: Ryszardowi Sidorskiemu z Hrubieszowa  – 75 rocznica urodzin oraz Januszowi Pawlakowi – 70 rocznica. Po  przedstawieniu przez Wiceprezesa ZW Adama Malugę protokołu Komisji Konkursowej Kronik, autorom kronik i Prezesom Kół zostały wręczone dyplomy i nagrody.

W dalszej części członek Koła Radzyń Podl.  Mirosław Walicki przedstawił multimedialną historię pożarnictwa na terenie powiatu Radzyńskiego i skutki pożarów w świetle źródeł pisanych np. w 1881 roku podczas pożaru pobliskiego Wohynia spaleniu uległo 100 domów i 100 stodół. W 1910 roku w Łukowisku pożar strawił 280 budynków, a w 1914 r. w Bezwoli spłonęło 194 budynki.

Kolejnym punktem posiedzenia było ustalenie dokumentów, zasad i terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej. W kołach zebrania do 15 lutego, 1 delegat na 10 członków plus członkowie ustępujących władz nie będący delegatami. Zarząd Wojewódzki zaleca uhonorowanie ustępujących prezesów Kół  tytułem „Honorowy Prezes” nadanymi przez walne zebranie.  W tym pkt. omówiono temat wykorzystania funduszu socjalnego przez koła, na organizację spotkań integracyjnych.

Przed przerwą na obiad zebrani zwiedzili pobliską firmę B Braun SPARING EXPERTISE produkującą precyzyjne narzędzia chirurgiczne  i lekarskie. W dalszej popołudniowej części posiedzenia Skarbnik ZW Elżbieta Błaszczyk  przedstawiła sprawy finansowe. Kol. Jerzy Brzozowski, członek ZG przekazał informację o pracy ZG ZEiRP RP w sferze Statutu i ustaleń dot. walnych zebrań. Kol Adam Maluga zwrócił uwagę na zasady bezstronności zapisów kronikarskich, pozyskiwania źródeł informacji, opisu fotografii  i wymogach RODO. Prezes ZW udzielił wyjaśnień na zadawane pytania dot. organizacji i planowania wycieczek krajowych i zagranicznych oraz zbiorowych wyjazdów do sanatoriów. Zebrani podjęli stosowne uchwały dot. działalności ZW do końca kadencji i wydatków finansowych.

Po kilkugodzinnych obradach gospodarze zorganizowali na stadionie PSP „zawody” strzeleckie z łuku sportowego. Zwycięzcą został kol. Grzegorz Mazurkiewicz, Wiceprezes Koła z Tomaszowa Lub. przed Stanisławem Markiem, Prezesem ZW i Kazimierzem Szwedem Prezesem Koła w Chełmie.  Zwycięzca otrzymał puchar Prezesa Koła Radzyń Podl.

Drugi dzień posiedzenia rozpoczął się śniadaniem a następnie zwiedzaniu Spółdzielni Mleczarskiej „SPOMLEK” w Radzyniu. Dalsza trasa „turystyczna” to kościół pw. Św. Trójcy w stylu renesansu lubelskiego, będącego też mauzoleum rodu Mniszków. Niezapomniane wrażenie pozostawiła  wizyta  w zespole pałacowo-parkowym i sam Pałac Potockich będący perłą rokoka, pomnikiem miłości i chwały oraz świątynią sztuki. Tam na rozległym dziedzińcu dowiedzieliśmy się o „wielkich” tego regionu min: Eustachym Potockim, Mikołaju Cebulko, Stanisławie Antonim Szczuce, czy Annie Sapieżynie, Ignacym Potockim, Eustachym Sanguszko i wielu bardziej współczesnych zasłużonych Podlasian.

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie przekazał dla Koła Radzyńskiego podziękowanie za pełne atrakcji posiedzenie, spotkania i wycieczki, imiennie: Prezesowi Koła Mieczysławowi Kwasowcowi oraz Marianowi Protasiowi, Henrykowi Hałajko i Mirosławowi Walickiemu.

Oprac. Jerzy Brzozowski, Marian Protaś.
Foto. Adam Skowronek, Mieczysław Kwasowiec.

W załączeniu zdjęcia z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

Radzyń Podlaski,  14-15 września 2018 r.


POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W RADZYNIU PODLASKIM

W dniu 19 maja 2018 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim. Organizatorami uroczystości byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Radzyniu Podlaskim. Patronat Honorowym objął Starosta Radzyński.

 PROGRAM OBCHODÓW

14:00 –  zbiórka uczestników na parkingu przy cmentarzu parafialnym przy ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Radzyniu Podlaskim,

14:10 –  przemarsz pododdziałów, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości do kościoła p.w. Świętej Anny w Radzyniu Podlaskim,

14:30 – uroczysta Msza Święta w intencji strażaków powiatu radzyńskiego,

15:45 – przejazd uczestników obchodów do Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim

16:00 – część oficjalna Powiatowych Obchodów  „DNIA STRAŻAKA” w tym:

  • hymn państwowy i strażacki,
  • powitanie uczestników,
  • wręczenie odznaczeń,
  • wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe,
  • przemówienia okolicznościowe,
  • zakończenie części oficjalnej Powiatowych Obchodów DNIA STRAŻAKA,

17:30 – tradycyjna wymiana doświadczeń i posiłek strażacki w OHP Marynin.

Zgodnie z programem obchody rozpoczęły się Mszą Świętą  w Parafii p.w. Św. Anny w Radzyniu Podlaskim w intencji strażaków i ich rodzin. Dalsza część uroczystości miała miejsce w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Tą część obchodów rozpoczęto hymnem państwowym i strażackim odegranym przez Młodzieżową Orkiestrę Dęta z Czemiernik, zebranych gości i strażaków powitali: st.bryg. Franciszek Filipiuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz druh Tadeusz Sławecki – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RPSwoją obecnością obchody uświetnili: poseł na Sejm RP Marcin Duszek, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk,  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,   st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, druh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Lublinie, Starosta Radzyński – Lucjan Kotwica oraz Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.
           Następnie wręczone zostały odznaczenia i awansów służbowe. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe wręczył  Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk w asyście Posła Marcina Duszka. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski został uhonorowany Złotym Krzyżem  z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenie wręczył płk. Tadeusz Hawryluk  – prezes WZŻWP. Uroczystość zakończono wymianą doświadczeń podczas posiłku w Ośrodku OHP w Maryninie

W załączeniu zdjęcia z uroczystości strażackich z dnia 19 maja 2018 r.


Zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim

Walne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 28 stycznia 2018 roku. Zebranie otworzył i przewodniczył mu Prezes Zarządu Koła Mieczysław Kwasowiec, który powitał zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie Stanisława Marka i Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim Leszka Niewęgłowskiego. Przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrani wybrali jednogłośnie. Protokolantem został sekretarz Zarządu Koła Jerzy Domański. Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Sprawozdanie z działalności Kola za rok 2017 przedstawił Prezes (sprawozdanie w załączeniu), sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Koła Marian Protaś (sprawozdanie w załączeniu), sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Marczuk, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz został odczytany apel o wsparcie finansowe dla naszego kolegi Krzysztofa Maślankiewicza, który poważnie zachorował i potrzebne są środki na rehabilitację. W dyskusji głos zabrał Prezes ZWZEiRP RP w Lublinie Stanisław Marek, który podziękował za zaproszenie, w skrócie omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego za rok sprawozdawczy 2017, omówił wykorzystanie funduszu socjalnego, przedstawił propozycję planu pracy ZW na 2018 rok z propozycją wycieczek, poparł wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na terenie  powiatu radzyńskiego ze wskazaniem terminu na początek września. Przyjazd przedstawicieli z woj. lubelskiego to promocja dla miasta i okolic. Gospodarze zechcą pokazać to, co mają u siebie najlepszego. Złożył podziękowanie dla Koła radzyńskiego za dobrą współpracę. Poparł apel o wsparcie oraz przedstawił postać kol. Krzysztofa Maślankiewicza. Następnie głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim Leszek Niewęgłowski. W swym wystąpieniu podziękował Kołu w Radzyniu Podlaskim za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego. Wniosek o udzielenie absolutorium  dla Zarządu przyjęto jednogłośnie. Zebrani wyrazili chęć pomocy dla kol. Krzysztofa. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2018 rok. Po zebraniu zebrani udali się na uroczysty obiad oraz wspomnienia z okresu służby.

Opracował : Jerzy Domański


Zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Radzyniu Podlaskim.

W dniu 29 stycznia 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Kola Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Radzyniu Podlaskim. Zebranie otworzył Prezes Mieczysław Kwasowiec, który przywitał Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP w Lublinie Adama Malugę oraz zebranych członków Związku. Proponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie  z działalności Koła oraz sprawozdanie finansowe w związku z nieobecnością skarbnika Mariana Protasia przedstawił Prezes. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Tadeusz Marczuk wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie przez zebranych. Obecny na zebraniu Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Adam Maluga omówił zakres prac nad którymi pracował Zarząd w okresie sprawozdawczym, zapoznał z przyjętym planem pracy przez Zarząd na rok 2017, oraz sposób wydawanych środków z funduszu socjalnego. W wyniku dyskusji uwzględniając głosy zebranych przyjęto plan pracy Koła w Radzyniu Podlaskim na 2017 rok, który został odczytany przez Prezesa Koła i przyjęty jednogłośnie przez zebranych. Po obradach zebrani udali się na uroczysty obiad, oraz miłe wspomnienia.

Opracował:  Jerzy Domański

W załączeniu zdjęcia wykonane przez Kol. Mirosława Walickiego

Skip to content