Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

20 października 2022 roku zostało zakończone egzaminem końcowym szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, które trwało od 05 września do 20 października 2022r. Do szkolenia przystąpiło 44 osoby z jednostek OSP powiatu radzyńskiego, natomiast do egzaminu końcowego przystąpiło 36 strażaków  i tyle samo ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Przez ostatni miesiąc były prowadzone zajęcia praktyczne na bazie tut. komendy powiatowej z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu komendy.

Uczestnicy szkolenia pozyskali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

–  obsługi  sprzętu  będącego na wyposażeniu pojazdów pożarniczych w JRG zgodnie z zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,

–  pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych z jednoczesnym zaliczeniem testu w komorze

dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie,

– pozyskali wiedzę i umiejętności w zakresie współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

i obsługi urządzeń nadawczych i odbiorczych właściwych dla sieci radiowych UKF w PSP

– prowadzenia działań gaśniczych, udzielania pomocy medycznej i ratownictwa technicznego,

oraz wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego, które zostało przeprowadzone

przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Słuchacze nabyli umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych, dzięki czemu mogą brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Podsumowania szkolenia dokonali Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Sylwester Wiąckiewicz oraz Z-ca Komendanta Powiatowego  st. kpt. Dariusz Niedziela.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Ryszard Chwalczuk

Skip to content