Ważna informacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu radzyńskiego

18 marca 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP.

Dotacja przeznaczona jest dla wszystkich jednostek OSP, które złożą deklaracja przystąpienia do realizacji zadania i zgłoszą się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Wnioski można składać bezpośredni w KP PSP w Radzyniu Podlaskim w punkcie przyjęć korespondencji  lub emailem na adres kp_radzyn@straz.lublin.pl.

Termin składania wniosków do KP PSP w Radzyniu Podlaskim:  15.04.2021 r.

Niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce OSP > DOTACJE DLA OSP > DOTACJI 2021 > Przeciwdziałania COVID-19.  (bezpośredni link)

Jednocześnie przypominam, że ubranie specjalne zakupione z dotacji musi być zgodne z OPZ zatwierdzonym przez Komendanta Głównego.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr. Tel. 833527759, sprawę prowadzi: st. kpt. Dariusz Niedziela.