Kolejne pożary suchych traw w naszym powiecie

Podczas weekendu na terenie naszego powiatu doszło do trzech pożarów suchych traw na nieużytkach rolnych.

W dniu 09.04.2021 roku tuż przed godziną dwudziestą Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim otrzymał zgłoszenie o pożarze  w miejscowość Świerże gm. Wohyń.  W działaniach gaśniczych udział brał zastęp z JRG Radzyń Podlaski oraz OSP Wohyń.

Do kolejnego pożaru doszło w dniu 11.04.2021 roku o godzinie 16::33 w miejscowość Ulan – Majorat  gm. Ulan – Majorat. Do działań zadysponowano zastęp z JRG w Radzyniu Podlaskim.

Tego samego dnia o godzinie 23:06 Dyżurny SK przyjął zgłoszenie o pożarze w miejscowość Stara Wieś gm. Borki. W działaniach  gaśniczych brały udział zastępy z JRG Radzyń Podlaski oraz OSP Borki.

Przypominamy – wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.),

Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.): „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

Tekst: st. kpt Dariusz Niedziela