Ważne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zgodnie z informacją przesłaną w dniu 28 stycznia 2015 roku przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie w ramach współpracy przekazujemy treść komunikatu wystosowanego przez Prezesa Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie do Prezesów Zarządów Powiatowych ZOSP RP z prośbą o przekazanie do Zarządów Gminnych i poszczególnych jednostek OSP:

W związku z trwającą kampanią sprawozdawczą w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2014, której wynikiem jest wypełnianie sprawozdań finansowych składanych przez OSP do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych, informujemy że:

– w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczone zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jako tzw. jednostki mikro. Jednostka mikro w rozumieniu ustawy to m.in. stowarzyszenia, w tym OSP, nie prowadzące działalności gospodarczej. Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy 2014. Aby uproszczone sprawozdanie finansowe OSP mogły sporządzić za rok 2014, należy podjąć uchwałę przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Przyjęcie uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro nie jest dla OSP obowiązkowe. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta sprawozdanie finansowe OSP musi sporządzić na zasadach ogólnych, tak jak inne jednostki zobowiązane ustawą.

– obowiązujące od 1 stycznia 2015r. zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym przewidują kary grzywny za nie złożenie przez OSP sprawozdania finansowego w terminie (termin to złożenie sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od daty odbycia walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP).

Więcej szczegółów i informacji w zakładce „Druki do pobrania” – Kampania sprawozdawcza w OSP w 2015r. – WSKAZÓWKI na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie http://www.zosprp.lublin.pl/zosprp.php.