Pożary suchych traw i pozostałości roślinnych

W okresie od 17 do 22 lutego 2015 roku odnotowano 13 pożarów suchych traw i pozostałości roślinnych, z czego 5 to pożary średnie (powierzchnia powyżej 1 ha do 10 ha), które wystąpiły na terenie gmin Borki i Czemierniki. We wszystkich działaniach związanych z gaszeniem pożarów suchych traw i pozostałości roślinnych brało udział 43 zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

P1000040 P1000041 P1000042 P1000043 P1000044 P1000045 P1000046 P1000047

Przestrzegamy – wypalanie pozostałości roślinnych może powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz mienia!

 WYPALANIA TRAW ZABRANIA:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627):

Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

Art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  • korzystania z otwartego płomienia;
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 719).
  • 40. ust. 1. mówi, że „w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

  • 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
  • 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)

„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny”.

Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.

  • 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553z późn. zm.)

„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

Tekst: kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: mł. kpt. Mirosław Łopacki.