Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

     Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyły się w Radzyniu Podlaskim w dniu 11 maja 2014 roku. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele św. Anny, natomiast uroczysta akademia w trakcie której wręczono  odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe zorganizowana została w sali kina Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

   Druga cześć oficjalnych obchodów Dnia Strażaka rozpoczęła się od złożenia meldunku brygadierowi Gustawowi Włodarczykowi Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w  Lublinie przez brygadiera Leszka Niewęgłowskiego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim. Zebranych gości i druhów strażaków powitali wspólnie Tadeusz Sławecki sekretarz stanu w MEN, jak również członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz st. kpt. Mirosław Walicki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Uroczystości uświetnili swoją obecnością między innymi: wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, starosta radzyński Lucjan Kotwica a także władze zarządu powiatowego PSP i OSP oraz przedstawiciele instytucji i zakładów pracy  z powiatu radzyńskiego.

– Wszyscy jesteśmy w tym związku potrzebni, dla każdego strażaka znajdzie się zadanie. Chylę czoło przed tym ile dokonano, ile zrobiono przy zaangażowaniu pozyskanych środków. Nie byłoby tego stanu rzeczy gdyby nie właściwe wykorzystywanie funduszy. Za co serdeczne podziękowania składam na ręce wójtów oraz druha Sosnowskiego – powiedział w swoim wystąpieniu druh Tadeusz Sławecki.

    Następnie zabrał głos komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim st. kpt. Mirosław Walicki. Poniżej pełny tekst wystąpienia:

Szanowni Państwo! Do podstawowych zadań realizowanych przez komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, należy rozpoznawanie zagrożeń, organizowanie  i prowadzenie akcji ratowniczych a także nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Jesteśmy też organizatorem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na szczeblu powiatu, który stawia sobie za cel ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

     W 2013 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu radzyńskiego uczestniczyły łącznie w 583 akcjach ratowniczych. Główny ciężar działalności interwencyjnej na terenie powiatu, tak jak i w innych polskich powiatach spoczywa na funkcjonariuszach komendy – ale nie tylko. Ochotniczy wkład w likwidację zagrożeń na terenie powiatu radzyńskiego to ubiegłoroczny udział w 295 działaniach ratowniczych. Wartość uratowanego mienia podczas działań prowadzonych na terenie powiatu radzyńskiego przez formacje zawodową i ochotniczą została oszacowana na ponad 7,5 miliona złotych.

     W roku bieżącym odnotowaliśmy już 165 zdarzeń, w wyniku których straty wyniosły 630 tys. złotych, a wartość uratowanego mienia ponad 1 milion 625 tys. To krótki bilans, który tylko w niewielkim zakresie obrazuje ogrom pracy jaką wkładają strażacy w ochronę życia i zdrowia ludności. Dlatego z tego miejsca, jako przełożony radzyńskich strażaków zawodowych, chcę  podziękować podległym mi funkcjonariuszom za to, że ten zawód wybrali jako swoje powołanie    i godnie je realizują, czego dowodem przyznane awanse i odznaczenia które będą wręczane za chwilę. Szanowni Państwo!

    Zdaję sobie sprawę i doceniam fakt, że niezwykle istotnym wsparciem naszej działalności jest udział wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jestem przekonany, że nasza wspólna, na partnerskich zasadach oparta działalność przynosi społeczeństwu powiatu radzyńskiego systematyczne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. To nasze zadanie, które dalej konsekwentnie będziemy realizować.

     Doceniam dotychczasową współpracę operacyjną z Wojskową Strażą Pożarną Składu Bezwola – która oprócz ochrony własnych obiektów, ma udział w ochronie przeciwpożarowej dwóch gmin naszego powiatu. Dziękuję za dotychczasową, myślę że owocną współpracę funkcjonariuszom policji, pracownikom nadleśnictw i lekarzom oraz ratownikom stacji pogotowia ratunkowego.

    W imieniu wszystkich funkcjonariuszy radzyńskiej komendy dziękuję za zrozumienie potrzeb związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem samorządowi powiatu radzyńskiego, który nigdy dotąd w kluczowych sprawach nam wsparcia nie odmawiał.

        Takie same słowa kieruję w stronę samorządu województwa lubelskiego, którego przedstawicielem jest obecny tutaj wicemarszałek, pan Sławomir Sosnowski.

     Słowa podziękowania za kieruję do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, mojego bezpośredniego przełożonego. Wiem, że radzyńska komenda mogła zawsze liczyć na przychylność i wsparcie z pańskiej strony. Dziękuję i jednocześnie proszę o dalsze wspomaganie naszej działalności.

      Na zakończenie chcę podziękować całemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radzyniu Podlaskim z jego prezesem, Sekretarzem Stanu  w Ministerstwie Edukacji Narodowej, druhem Tadeuszem Sławeckim na czele. Współdziałanie z Zarządem, to w naszym wypadku nie tylko jedno z nakreślonych ustawą zadań komendanta powiatowego, ale realna współpraca spinająca strażactwo zawodowe i ochotnicze w jeden pożarniczy organizm dla dobra mieszkańców naszego powiatu.

    Następnie głos zabrał wicemarszałek Sławomir Sosnowski, który w imieniu swoim jak  i marszałka województwa lubelskiego dziękował za wszystko, co strażacy są gotowi zrobić, by ratować ludzi, dobytek, mienie, by nieść pomoc. Tuż po marszałku głos zabrał brygadier Gustaw Włodarczyk, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który powiedział że  czuje się zaszczycony obecnością w tak przyjaznym środowisku dla polskiego pożarnictwa po czym przeczytał okolicznościowy list od st. bryg. Tadeusza Milewskiego, lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, w którym komendant podkreślał ważność służby i wyzwanie jakim jest bycie strażakiem. Na zakończenie wszystkim gościom, druhom i druhnom strażakom podziękował Mirosław Kałuski prezes Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP. Spotkanie zakończył występ chóru „Radzyniacy”.

Stopnie oraz odznaczenia nadane podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka:

Rozkazem personalnym Nr 118/14 z dnia 15 kwietnia br.  Minister Spraw Wewnętrznych w związku z Dniem Strażaka nadał stopień:

MŁODSZY BRYGADIER:
st. kpt. Sławomirowi Iwańczukowi
KAPITAN:
mł. kpt. Krzysztofowi Gomółce, mł. kpt. Dariuszowi Niedzieli

Rozkazem personalnym Nr 1/WK/2014 z dnia 7 kwietnia br. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w związku z Dniem Strażaka nadał stopień:

MŁODSZY OGNIOMISTRZ:
st. sekc. Pawłowi Gryta, st. sekc. Michałowi Klimkowskiemu, st. sekc. Jackowi Niewęgłowskiemu, st. sekc. Mariuszowi Zalewskiemu
STARSZY SEKCYJNY:
sekc. Danielowi Kochnio, sekc. Markowi Mitońskiemu, sekc. Mariuszowi Żurawskiemu

Jednocześnie poinformowano, że w dniu 10 maja 2014r. na Ogólnopolskich Obchodach Dnia Strażaka w Białej Podlaskiej, awansowana została na stopień aspiranta  –  mł. asp. Bożena Książek.

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Minister Spraw Wewnętrznych za wybitne osiągnięcia w służbie nadał :
Srebrną Odznakę ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
st. ogn. w st. spocz. Waldemarowi Kopiejek, asp. sztab w st. spocz. Michałowi Ochnio.
Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
kpt. Krzysztofowi Gomółce, mł. asp. Tomaszowi Górnemu, mł. asp. Andrzejowi Hołowni, mł. asp. Tomaszowi Jędruchniewiczowi, asp. Jackowi Mackiewiczowi, mł. asp. Jarosławowi Pinkusowi, mł. asp. Piotrowi Welikanowi

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 roku, za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej nadano:
Złoty Znak Związku:
kpt. Chwalczuk Ryszardowi

 Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  20 maja 2013 roku, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nadano:

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – Druhowi  Kazimierzowi Zaborkowi

W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą z dnia 20 lutego br. nadało:
,,Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”  (po raz drugi):
Czuba Waldemarowi, Domańskiemu Piotrowi, Frączek Krzysztofowi, Jakubowskiemu Jerzemu, Pawlina Janowi
,,Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Basak Dariuszowi, Bednarczyk Jerzemu, Górnemu Ryszardowi , Mackiewicz Jackowi, Sposób Wiesławowi, Szczepaniuk Czesławowi, Szczepaniuk Witoldowi

W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą z dnia 20 lutego br. nadało:
,,Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa”: Banasiak Tomaszowi, Bednarczyk Przemysławowi, Klimkowskiemu Michałowi, Kochnio  Danielowi, Korulczyk Grażynie, Opolskiemu Stanisławowi, Niewęgłowskiej Marii, Sposób Mateuszowi, Wajs Jerzemu, Zabielskiemu Jackowi

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego został przyznany Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego Druhowi Prezesowi Tadeuszowi Sławeckiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, członkowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, starszemu brygadierowi w st. spocz. Dariuszowi Gomółce – wieloletniemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

Zdjęcia: Karol Niewęgłowski, Irmina Łuba.

[nggallery id=7]