Informacja dla właściciela lub zarządcy obiektu użyteczności publicznej

W okresie od 1 września do 25 listopada 2021 roku strażacy KP PSP Radzyń Podlaski uczestniczyli w 12 próbnych ewakuacjach organizowanych przez instytucje z terenu powiatu. Obowiązek ten wynika z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7  czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów, brzmi ona następująco:

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

  1. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
  2. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
  3. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

Funkcjonariusze nie mogli uczestniczyć we wszystkich składanych informacjach o praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji, ponieważ część z nich wpływała zbyt późno, niezgodnie z terminie określonym w rozporządzeniu.

Skip to content