Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie szkolenia dowódczego dowódców OSP

        Informuję,  że  w dniach 17 – 23 marca 2015 roku, na bazie tut. komendy zostanie zorganizowane 32-godzinne szkolenie dowódców OSP.  Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością  dokonywania oceny sytuacji  i  podejmowania decyzji w różnego rodzaju działaniach ratowniczych. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia zawartym w „Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • wiek:  nie przekroczone 65 lat,
  • wykształcenie: świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • obowiązkowa przynależność do OSP,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP,
  • zaświadczenie z ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
  • co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika w OSP,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez  właściwy organ gminy.

Uczestników szkolenia obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Rozpoczęcie szkolenia zaplanowano na dzień 17 marca 2015 roku,  godz. 16:00.

Informuję, że istnieje możliwość pobrania niezbędnych druków (zakładka dla OSP – karty zgłoszeń na szkolenia OSP).

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim

 st. kpt. Mirosław Walicki