INFORMACJA ZBIORCZA ZA 2014 ROK

 

 Informacja Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim  z realizacji planu pracy Prezydium ZOP Związku OSP RP w 2014 roku

 

Tematyka posiedzeń w 2014 roku:

 1. Podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP za 2013 rok,
 2. Sprawy związane z działalnością statutową oraz współpraca z miejscową komendą PSP,
 3. Propozycje dotyczące organizacji zawodów sportowo – pożarniczych i szkoleń dla członków OSP w 2014 roku,
 4. Opiniowanie i rozpatrywanie złożonych wniosków o nadanie odznaczeń i medali dla zbiorowości oraz działaczom Związku OSP RP powiatu radzyńskiego,
 5. Informacja dotycząca złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia oraz remontów strażnic OSP
 6. Informacja o stanie finansów Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim za 2013 rok
 7. Organizacja Dni Ochrony Przeciwpożarowej na terenie powiatu radzyńskiego w 2014 roku
 8. Opracowanie projektu Planu Pracy Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim na 2015 rok,
 9. Informacja Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim dotycząca planów i zamierzeń Związku OSP RP w 2015 roku, w tym opracowanie projektu planu pracy Zarządu OP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim oraz propozycji do Kalendarza imprez programowych w 2014 roku,
 10. Kampania zebrań sprawozdawczych za 2013 rok w jednostkach OSP powiatu radzyńskiego,
 11. Podział limitu odznaczeń ZOSP RP w powiecie radzyńskim na 2015 rok.

Podjęte w roku 2014 przez Prezydium ZOP uchwały w sprawach:

 1. zaopiniowania propozycji Planu pracy Prezydium Zarządu w 2015 roku
 2. zaopiniowania propozycji Planu pracy Zarządu w 2015 roku i Kalendarza imprez programowych,
 3. zatwierdzenia podziału limitu medali i odznak Związku OSP RP na 2015 rok w powiecie radzyńskim,
 4. zaopiniowania złożonych wniosków o nadanie odznak, odznaczeń i medali druhom i działaczom Związku OSP RP powiatu radzyńskiego,
 5. zaopiniowania złożonych wniosków o dofinansowanie remontów strażnic OSP,
 6. przyjęcia informacji o stanie finansów Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim za 2013 rok,
 7. zmiany w składzie prezydium zarządu (ks. kapelan)

Najważniejsze organizowane w 2014 roku przedsięwzięcia oraz udział reprezentantów powiatu w konkursach i zawodach szczebla ponad-powiatowego:

W dniu 12 marca 2014 roku w świetlicy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami eliminacji byli komenda powiatowa PSP, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim oraz Placówka Terenową KRUS. Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Ma on w szczególności szerzyć wśród dzieci i młodzieży chęć znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru czy praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym. Patronat nad konkursem objął starosta radzyński Lucjan Kotwica.

Wiedzę oceniała komisja w składzie: st. kpt. Sylwester Wiąckiewicz, kpt. Ryszard Chwalczuk, mł. kpt. Krzysztof Gomółka oraz Adam Ochnio – przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Radzyniu Podlaskim. Ogółem w eliminacjach uczestniczyło 42 uczniów. Kolejność miejsc po rozgrywkach finałowych:

I grupa wiekowa:

 1. Adam Filipiuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim,
 2. Damian Ładny – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim,
 3. Dawid Niedźwicki – Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej.

II grupa wiekowa:

 1. Maciej Klimiuk – Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej,
 2. Wojciech Tchórzewski – Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie,
 3. Adrian Domański – Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie.

 III grupa wiekowa:

 1. Tymoteusz Borysiuk – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
 2. Jan Borysiuk – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
 3. Krzysztof Klimiuk – Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej.

     Udział w konkursie wojewódzkim zapewnili sobie:  Szkoły podstawowe: 1. Adam Filipiuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim, szkoły gimnazjalne: 1. Maciej Klimiuk – Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, szkoły ponadgimnazjalne: 1. Tymoteusz Borysiuk – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,

     Wyżej wymienieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez samorząd powiatu radzyńskiego, KRUS Oddział w Lublinie – Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim. Ponadto opiekunowie uczniów biorących udział  w eliminacjach otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz książkę przedstawiającą walory turystyczne Polski ufundowane przez prezesa ZOP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim druha Tadeusza Sławeckiego.

      W dniu 29 kwietnia 2014 roku w sali narad komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVII Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku eliminacji wyłoniono następujących laureatów w poszczególnych grupach wiekowych.

GRUPA I – uczniowie szkół podstawowych,  miejsce 2 – Adam Filipiuk – powiat radzyński,

GRUPA III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, miejsce 5 – Tymoteusz Borysiuk – powiat radzyński.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe nagrody oraz dyplomy.

       Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014 odbyły się w Radzyniu Podlaskim w dniu 11 maja 2014 roku. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną w kościele parafialnym parafii Św. Anny w Radzyniu Podlaskim, której przewodniczył ks. kanonik Roman Sawczuk – Diecezjalny Kapelan Strażaków przy współudziale księdza prałata Romana Wiszniewskiego – proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i dziekana dekanatu radzyńskiego, księdza kanonika Andrzeja Kieliszka – proboszcza parafii pw. Św. Trójcy oraz Powiatowego Kapelana Strażaków – księdza Henryka Och –  proboszcza parafii Św. Anny i gospodarza uroczystości.  Na obchody Powiatowego Dnia Strażaka przybyli zaproszeni goście reprezentujący władze powiatu oraz województwa lubelskiego. Głównymi organizatorami byli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Tadeusz Sławecki, st. kpt. Mirosław Walicki – komendant powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim oraz dh Mirosław Kałuski – prezes ZOM-G ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim. Patronat uroczystościami objął starosta radzyński Lucjan Kotwica. Na części oficjalnej połączonej z uroczystą akademią w sali kina Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury wręczono odznaczenia oraz awanse służbowe. Uroczystości uświetnili swoją obecnością między innymi: wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP brygadier Gustaw Włodarczyk, starosta radzyński Lucjan Kotwica a także strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z wielu miejscowości powiatu  radzyńskiego oraz emeryci i renciści pożarnictwa. Uroczystości zakończył występ zespołu „Radzyniacy”.

       W dniach 7 i 8 czerwca w Lublinie został zorganizowany finał XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Piąte miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Adam Filipiuk. Startowało łącznie 96 zawodników z całego kraju. Adam Filipiuk, którego przygotowywał do turnieju Waldemar Pietroń z SP nr 1 w Radzyniu Podlaskim, w klasyfikacji końcowej w swojej kategorii wiekowej zajął piąte miejsce. W podsumowaniu turnieju wzięli udział między innymi  wiceprezes ZG ZOSP RP i zarazem prezes ZOW ZOSP RP woj. lubelskiego Marian Starownik oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej druh Tadeusz Sławecki.

       W dniu 9 czerwca 2014 roku na obiektach komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim zorganizowano Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych   z terenu powiatu radzyńskiego. Współorganizatorami turnieju byli: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radzyniu Podlaskim. Komisja sędziowska składała się z funkcjonariuszy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. W zawodach wzięło udział ogółem 7 drużyn, w tym 3 kobiece i 4 męskie. W grupie dziewcząt najlepszą drużyną okazała się MDP  z Gimnazjum  w Wohyniu, drugie miejsce zajęły dziewczęta z Gimnazjum w Ulanie – Majoracie, trzecie  miejsce zajęła MDP z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Wśród chłopców miejsca w kolejności zajęły:  MDP przy Gimnazjum w Wohyniu, MDP przy OSP w Zakrzewie, MDP przy Gimnazjum w Woli Osowińskiej oraz MDP przy Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy natomiast drużyny które zajęły pierwsze trzy miejsca w grupie dziewcząt i chłopców  dodatkowo zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami oraz nagrodzone rzeczowymi indywidualnymi nagrodami ufundowanymi przez samorząd powiatu radzyńskiego.

       W dniu 13 czerwca 2014 roku  na stadionie sportowym w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Powiat radzyński reprezentowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Wohynia, które po wcześniejszych zwycięstwach w zawodach powiatowych zdobyły pierwsze miejsca na zawodach szczebla wojewódzkiego. Zdobycie pierwszych miejsc w swoich grupach dało możliwość reprezentowania województwa lubelskiego na zawodach ogólnopolskich w Olsztynie. Przedstawicielami komendy powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na zawodach byli st. kpt. Mirosław Walicki – komendant powiatowy PSP oraz kpt. Ryszard Chwalczuk – dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej.

      W dniu 15 czerwca 2014 roku na obiektach sportowych komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze , w których wzięło udział 19 drużyn OSP, w tym 5 kobiecych. Były to zwycięskie drużyny OSP szczebla gminnego oraz drużyny które uplasowały się na drugich miejscach eliminacji zawodów tego samego szczebla.   Organizatorami zawodów była komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radzyniu Podlaskim. Nagrody ufundował samorząd powiatu radzyńskiego. Komisję sędziowską powołał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza.

 Klasyfikacja generalna zawodów w grupie żeńskiej:

1 miejsce OSP Domaszewnica z wynikiem 128 pkt.

2 miejsce OSP Kąkolewnica z wynikiem 138 pkt.

3 miejsce OSP Płudy z wynikiem 141 pkt.

4 miejsce OSP Turów z wynikiem 152 pkt.

5 miejsce OSP Niewęgłosz z wynikiem 163 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie męskiej:

1 miejsce OSP Sobole z wynikiem 100 pkt.

2 miejsce OSP Zakrzew z wynikiem 100 pkt.

3 miejsce OSP Domaszewnica z wynikiem 101 pkt.

4 miejsce OSP Bedlno z wynikiem 107 pkt.

5 miejsce OSP Ostrówki z wynikiem 110 pkt.

6 miejsce OSP Żabików z wynikiem 115 pkt.

7 miejsce OSP Niewęgłosz z wynikiem 118 pkt.

8 miejsce OSP Bełcząc z wynikiem 126 pkt.

9 miejsce OSP Kąkolewnica z wynikiem 138 pkt.

10 miejsce OSP Turów z wynikiem 139 pkt.

11 miejsce OSP Ossowa z wynikiem 157 pkt.

12 miejsce OSP Komarówka Podlaska – dyskwalifikacja

       W dniu 13 lipca 2014 roku na stadionie w Starej Wsi odbyły się IX Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Gospodarzem Mistrzostw i organizatorem był wiceprezes ZOP ZOSP RP dh Henryk Mateusiak, wójt gminy Borki. W zawodach wzięło udział 6 drużyn OSP: Żabików gm. Radzyń Podlaski, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wola Chomejowa gm. Borki, Czemierniki oraz Zakrzew gm. Ulan – Majorat. Drużyny rywalizowały   w dwóch grupach, w systemie każdy z każdym. Klasyfikacja końcowa mistrzostw w kolejności: OSP Żabików, OSP Wola Chomejowa, OSP Czemierniki, OSP Kąkolewnica i OSP Zakrzew. Wszystkie drużyny uczestniczące w mistrzostwach otrzymały puchary ufundowane przez Zarząd OP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim oraz pamiątkowe dyplomy z rąk druha prezesa ZOP ZOSP RP Tadeusza Sławeckiego, wiceprezesa druha Henryka Mateusiaka oraz st. kpt. Mirosława Walickiego – komendanta powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim.

      W dniu 18 lipca 2014 roku na spotkaniu prezesów Zarządów OP ZOSP RP zorganizowanym w siedzibie ZOW ZOSP RP w Lublinie, prezes zarządu dh Marian Starownik przekazał list do „Członków i Działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańców Lubelszczyzny” z prośbą o wsparcie inicjatywy – projektu kluczowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w ramach „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego województwa, szczególnie poprzez dofinansowanie zakupu samochodów i termomodernizacji remiz OSP. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim postanowiło wziąć udział w organizacji zbierania podpisów popierających inicjatywę. Przesłano do ZOW ZOSP RP w Lublinie 36 list zawierających 570 podpisów strażaków i sympatyków pożarnictwa z powiatu radzyńskiego.

     W dniu 29 czerwca 2014r. na stadionie MOSiR w Krasnymstawie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach wzięło udział 21 drużyn męskich i 15 kobiecych. Powiat radzyński reprezentowały 2 drużyny, które zajęły miejsca w poszczególnych grupach: Grupa „A” (mężczyźni) – miejsce 12 OSP Sobole z wynikiem 113,26 oraz Grupa „C” (kobiety) – miejsce 6 OSP kobieca drużyna pożarnicza  z  Domaszewnicy z wynikiem 127,31. Obie drużyny z gminy Ulan – Majorat.

      W dniach 5 – 7 września 2014 roku uczniowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu uczestniczyli w XIV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP – Olsztyn 2014. W zawodach startowało po 19–cie drużyn dziewcząt i chłopców, reprezentantów poszczególnych województw. Obie drużyny pomimo ogromnego zaangażowania i ambicji zajęły piętnaste miejsca w swoich grupach. W trakcie pobytu w Olsztynie młodzież zwiedzała planetarium, uczestniczyła w uroczystościach pod pomnikiem STRAŻAKA przy komendzie wojewódzkiej PSP oraz w prezentacji województw przygotowanej przez drużyny a demonstrowane w olsztyńskim amfiteatrze. Przedstawicielem wójta gminy Wohyń Stanisława Jóźwika na zawodach był pan Tomasz Jurkiewicz – sekretarz gminy. Przedstawicielami komendy powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na zawodach byli st. kpt. Mirosław Walicki – komendant powiatowy oraz kpt. Ryszard Chwalczuk – dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej. Przedstawicielem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP był mł. bryg. Tomasz Brudnowski.  Opiekunami drużyn i trenerami są: pani Żanetta Zalewska (dziewczęta) oraz pan Dariusz Tarasiuk (chłopcy). Z ramienia OSP Wohyń trenerami są druhowie Marek Rożen i Andrzej Choreń – komendant gminny OSP. Transport autobusem do Olsztyna zapewnił Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski na wniosek prezesa ZOP ZOSP RP druha Tadeusza Sławeckiego oraz wójta gminy Wohyń – druha Stanisława Jóźwika.

     W dniu 19.05.2014r. w remizie OSP Ustronie Morskie powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej  w celu dokonania zmiany ustawy o ochronie przeciw pożarowej, tak aby zapewnić  strażakom niezawodowym, którzy ucierpieli w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi lub ćwiczeniami, zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne na okres niezdolności do pracy. W obecnym stanie prawnym,  członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który ucierpiał w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej lub ćwiczeń, a nie był zatrudniony na umowę o pracę, np. będąc osobą uczącą się, bezrobotną, zatrudnioną na umowę zlecenie itp. jest pozbawiony świadczeń przez okres choroby i rehabilitacji. Aby zmienić ten stan rzeczy, postanowiono zaproponować zmiany w ustawie. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim postanowiło wziąć udział w zbieraniu podpisów popierających inicjatywę ustawodawczą. W dniu 7 listopada 2014 roku przesłano do OSP Ustronie Morskie 52 listy zawierające 517 podpisów.

 Sprawy z wiązane z opiniowaniem wniosków o nadanie sztandarów oraz odznak i odznaczeń pożarniczych.

 • Liczba złożonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie sztandaru – 2 (OSP Bełcząc, OSP Zakrzew),
 • Liczba złożonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie odznaczeń dla zbiorowości – 3, w tym: 1 ZM Za Zasługi Dla Pożarnictwa (OSP Zakrzew), 2 SM Za Zasługi Dla Pożarnictwa (OSP Żakowola Stara, OSP Bełcząc),
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP – 2,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Medalu Honorowego im. B. Chomicza – 3,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Złotego Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa po raz drugi – 2,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Złotego Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 25,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Srebrnego Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 23,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Brązowego Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 38,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie odznaki „Strażak Wzorowy” – 43

 Sprawy z wiązane z opiniowaniem wniosków o udzielenie pomocy materialnej na zakup umundurowania  oraz sprzętu przeciwpożarowego

– zaopiniowano pozytywnie 49 wniosków dotyczących pomocy materialnej na zakup: węży tłocznych W-52 i 75, prądownic, umundurowania specjalnego, koszarowego i wyjściowego, motopomp, rozdzielaczy, drabin pożarniczych, radiotelefonów, sprzętu do ratownictwa technicznego oraz zbiorników wodnych.

(Ponadto prezes i członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP udzielili pomocy w konstruowaniu wniosków 3 jednostkom OSP w celu pozyskania środków finansowych na wyposażenie przeznaczone do działań ratowniczo – gaśniczych z instytucji ubezpieczeniowej – Fundusz Składkowy KRUS).

 Sprawy z wiązane z opiniowaniem wniosków o dofinansowanie do remontu lub budowy strażnic – zaopiniowano pozytywnie 2 wnioski o dofinansowanie remontu na łączną kwotę 13 tys. zł

Podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP za 2014 rok

Zebrania sprawozdawcze zostały przeprowadzone w 60 z ogólnej liczby 61 jednostek OSP. Ogółem w zebraniach uczestniczyli członkowie: zwyczajni 1206, wspierający 9, honorowi 52. 

(dla porównania w roku ubiegłym: członkowie zwyczajni 1077, wspierający 3, honorowi 50).

      W prawie wszystkich zebraniach uczestniczył przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP oraz wójt gminy oraz członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Tylko w jednej jednostce OSP nie odbyło się zebranie sprawozdawcze. Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego uczestniczyli łącznie w 60 zebraniach sprawozdawczych. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi na zebraniach były: pozyskiwanie zewnętrznych na budowę i remonty strażnic, zakupy sprzętu ratowniczego, itp.

 Podstawowe dane liczbowe (wg. informacji zbiorczej wprowadzonej do Systemu OSP przez Oddziały Gminne):

 • Liczba członków zwyczajnych: 2066, (mężczyzn 1985, kobiet 81)
 • Liczba członków wspierających: 53,
 • Liczba członków honorowych: 238,
 • Liczba członków razem: 2357 w tym kobiet 82.
 • Liczba kobiecych drużyn pożarniczych 2 członkiń 20 (w ubiegłym roku wykazano 5 drużyn kobiecych, członkiń 51)
 • Liczba MDP – 6, sekcji 6, członków 62 w tym dziewcząt 30, chłopców 32 (w ubiegłym roku wykazano MDP – 7, sekcji 8, członków 87 w tym dziewcząt 30, chłopców 57).

Środki z samorządu miasta/gminy na dofinansowanie działalności OSP:

 • Zaplanowano 2.819.853,00 zł.
 • Wykonano: 2.715.408,00 zł.
 • Plan na rok 2015: 1.277.025,00zł.

 Liczba członków zwyczajnych OSP w wieku 18-65 lat mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 611 (wg. informacji zbiorczych wprowadzonych do Systemu OSP przez Oddziały Gminne) natomiast według danych komendy powiatowej PSP liczba członków zwyczajnych OSP w wieku 18-65 lat mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych wynosi 594 strażaków łącznie z funkcjonariuszami PSP należącymi do Ochotniczych Straży Pożarnych.

podpis

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.