OGÓLNE WARUNKI DO SPEŁNIENIA W PROCESIE KWALIFIKOWANIA NA SZKOLENIA OSP

 
  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w działaniach ratowniczych,
  • wykształcenie wymagane dla stosownego rodzaju szkolenia zgodnie z zapisami zawartymi w „Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy.