OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KSRG

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał jako integralna część systemu bezpieczeństwa państwa i zaczął funkcjonować w 1995 w celu ujednolicenia organizacji działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną i inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

       Nadzór nad funkcjonowaniem KSRG pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania KSRG, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem.

      Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą odpowiednio komendanci wojewódzcy i powiatowi/miejscy PSP.

       Do głównych zadań KSRG należy planowanie, organizowanie i realizacją działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego (w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy). Funkcjonowanie KSRG odbywa się na trzech poziomach:

 1. Powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatów;
 2. Wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa;
 3. Krajowym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju;

Szczegółowe zasady organizacji KSRG określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 239).

KSRG na poziomie powiatu. Szczególnie ważnym poziomem budowania systemu jest powiat, gdyż tu przyjmowane są wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych oraz realizowane są działania ratownicze, również wówczas, gdy siły i środki gminnych podmiotów ratowniczych są niewystarczające i wymagają wsparcia z poziomu wojewódzkiego i krajowego. Struktura KSRG w powiecie zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od możliwości włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starostą.

       Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP, współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów (burmistrzów) i starosty oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu (selektywne wywoływanie ochotniczych straży pożarnych, alarmowanie pogotowia ratunkowego, jednostek organizacyjnych Policji oraz organizacji pozarządowych).

      System ratowniczy jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń.

Starosta aby zapewnić skuteczną realizację zadań ratowniczych przez KSRG na obszarze powiatu, w tym celu:

 • uzgadnia wspólne działania podmiotów systemu,
 • określa zadania KSRG na obszarze powiatu i kontroluje ich realizację,
 • uwzględnia w projekcie budżetu powiatu niezbędne środki finansowe na prowadzenie działań ratowniczych podmiotów włączonych do systemu,
 • powołuje oraz przewodniczy powiatowemu zespołowi reagowania kryzysowego.

W sytuacjach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska oraz w stanach kryzysowych starosta kieruje krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym w zakresie:

 • określenia celów do osiągnięcia i priorytetów działań ratowniczych,
 • zabezpieczenia logistyki dla sił ratowniczych i pomocniczych,
 • zapewnienia minimalnych wymogów do przetrwania ludności na obszarach, obiektach dotkniętym zdarzeniem,
 • nadzorowanie realizacji przydzielonych zadań oraz monitorowania przebiegu działań ratowniczych.