TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

 

     Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 – 15.00. Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP. W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

 • osobistego doręczenia w siedzibie komendy (21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1);
 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
  21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pomiarowa 1;
 • faksem na numer; (83) 352-77-66;
 • poczty elektronicznej na adres: kp_radzyn@straz.lublin.pl

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim można uzyskać informacje w zakresie:

 • zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów
 • zgłoszenia organizacji imprez masowych
 • zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • możliwości zatrudnienia w jednostkach ppoż. i podjęcia nauki w szkołach pożarniczych
 • uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu
 • uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w KP PSP Radzyń Podlaski
 • prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek zainteresowanych stron

 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.